Podkladové mapy

Podkladové mapy tvoří pozadí, na němž se zobrazuje vlastní tematický obsah. Jsou tedy velmi důležité pro orientaci. Jejich obsah mohou tvořit :

  • vektorová data - např. hranice států, hlavní říční síť, největší města, apod.
  • rastrová data - nejpoužívanější jsou rastry ZABAGED, ortofoto, historická mapa, katastrální mapa, apod.

Z tohoto výčtu je zřejmé, že určujícím faktorem pro podobu podkladové mapy je měřítko, tzn. geograficky vymezený prostor, v němž se úloha nachází. Pro ilustraci několik příkladů :

 

Zásadní hledisko pro znázornění historického tématu na podkladové mapě musí být vždy čitelnost mapy. Autor nesmí připustit, aby se ve snaze o větší podrobnost podkladu ztrácelo hlavní téma.

Z výše uvedeného je zřejmé, že historické reálie budou častěji znázorňovány na pozadí map, tvořených vektorovými daty.